The Honda Civic Sedan range starts at €24,750

The Honda Civic Sedan range starts at €24,750

The Honda Civic Sedan range starts at €24,750